Your browser does not support JavaScript!
 

 • 004
 • 3
 • 005
 • 7
 • 6
 • 5
 • 8
 • 2
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

 

首頁 > 組織架構
組織架構

本處置研發長一人,由校長就專任教師中聘兼之,任期依本校組織規程第十七條之規定辦理,負責綜理本處業務,主持全校研究發展事宜。本處下設研發業務組、產學合作組、創新育成中心,各組置組長一人與組員若干人,辦理相關業務。

 

何詠碩研發長 丁純婷秘書 研究業務組 產學合作組 創新育成中心